Απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις


Η οδηγία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά μετά την έκδοσή της.

Να μας βοηθήσουν να αποχαιρετίσουμε τα περιττά κιλά.

Ορισμένες από τις εργασίες που αφορούν τη θανάτωση ενδέχεται να προκαλούν άγχος στο ζώο, κάθε δε τεχνική αναισθητοποίησης παρουσιάζει μειονεκτήματα. Οι υπεύθυνοι επιχείρησης ή οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στη θανάτωση ζώων θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποτρέπουν τον πόνο, και να περιορίζουν την αγωνία και την ταλαιπωρία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές του τομέα και τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις κανονισμό.

Επομένως, ο πόνος, η αγωνία και η ταλαιπωρία των ζώων θα πρέπει να θεωρούνται ως δυνάμενα να αποφευχθούν όταν οι υπεύθυνοι επιχείρησης ή οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στη θανάτωση ζώων παραβιάζουν κάποια από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή χρησιμοποιούν επιτρεπόμενες μεν πρακτικές οι οποίες όμως δεν συνάδουν πλέον με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας του κλάδου, προκαλώντας εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία στα ζώα.

να προβάλει καμία αξίωση - English translation – Linguee

Ωστόσο, όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, έχουν διαπιστωθεί μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ενώ έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, και έχουν εντοπιστεί διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υπευθύνων επιχείρησης.

Η προστασία των ζώων κατά τη σφαγή απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις τη θανάτωσή τους είναι ζήτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη αφού επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον, η βελτίωση απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του κρέατος και έχει έμμεσο θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των εργαζομένων στα σφαγεία. Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινοί κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα αυτά. Οι συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις, καθώς και της χρήσης των αναισθητικών υδρολούτρων για τα πουλερικά δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό διότι, με βάση την εκτίμηση αντικτύπου, τέτοιες συστάσεις δεν είναι επί του παρόντος οικονομικά βιώσιμες στην ΕΕ.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή στο μέλλον. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετική με τις διάφορες μεθόδους αναισθητοποίησης των πουλερικών, και ιδίως τα πολλαπλά αναισθητικά υδρόλουτρα πτηνών.

Επιπλέον, άλλες συστάσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό διότι αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που θα πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής ή των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό διότι απαιτούνται περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο τομέα. Οι διεθνείς αυτές κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συστάσεις σχετικά με το χειρισμό, την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση και την αφαίμαξη των ζώων σε σφαγεία, καθώς και για τη θανάτωση ζώων σε περιπτώσεις εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών.

Τα διεθνή αυτά πρότυπα απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό. Οι κανονισμοί αυτοί υπογραμμίζουν την ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων για απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις ασφάλεια των τροφίμων. Τα σφαγεία υπόκεινται επίσης σε διαδικασία προέγκρισης απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις της οποίας η κατασκευή, η διαρρύθμιση και ο εξοπλισμός τους εξετάζονται από την αρμόδια αρχή προκειμένου να διαπιστώνεται εάν συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Τα μελήματα καλής μεταχείρισης των ζώων θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στα σφαγεία καθώς και στην κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό τους.

Επομένως, οι συγκεκριμένες διαδικασίες θανάτωσης θα πρέπει να καλύπτονται από το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, τα κατά παράδοση εκτρεφόμενα ζώα, όπως τα άλογα, οι όνοι, τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα ή οι χοίροι, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, όπως π. Σε περίπτωση που από τη θανάτωση των ζώων αυτών παράγονται τρόφιμα ή άλλα προϊόντα, οι διαδικασίες θανάτωσης θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η θανάτωση άγριων ή αδέσποτων ζώων για σκοπούς ελέγχου του πληθυσμού τους δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την αναισθητοποίηση των ψαριών έχει αναπτυχθεί πολύ κοστούμια καύσης λίπους σε σχέση με άλλα εκτρεφόμενα είδη.

Για την προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση θα πρέπει να θεσπιστούν διαφορετικοί κανόνες. Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τα ψάρια θα πρέπει, προς το παρόν, να περιορίζονται στη βασική αρχή. Περαιτέρω κοινοτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική εκτίμηση κινδύνων για τη σφαγή και τη θανάτωση των ψαριών από την EAAT και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ζώα μπορούν να θανατώνονται με τήρηση των κανόνων της καλής μεταχείρισης.

Oι 20 νέες έρευνες για την καύση του λίπους

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ατυχήματα σε απομακρυσμένες περιοχές, όταν το αρμόδιο απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις και ο εξοπλισμός δεν μπορούν να φτάσουν στα ζώα, η συμμόρφωση προς τους κανόνες καλής μεταχείρισης ενδέχεται να παρατείνει την ταλαιπωρία των ζώων αυτών.

Επομένως, είναι σκόπιμο, και προς το συμφέρον των ζώων, να εξαιρείται η θανάτωση έκτακτης ανάγκης από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Εξάλλου, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων εδαφ. Και αυτό γιατί και το μέρος αυτό της αξίωσης, καίτοι δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι έχει βεβαιωθεί εμμέσως με δύναμη δεδικασμένου άρθρο ΚΠολΔ με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση, η οποία ήταν αναγκαία, για την ύπαρξη δικαιώματος αποζημίωσης του παθόντος γενικά για κάθε ζημία από την αδικοπραξία. Η νέα, όμως, αυτή εικοσαετής παραγραφή προϋποθέτει αναγκαίως, κατά την έννοια του άρθρου ΑΚ, την ύπαρξη αξίωσης, που δεν έχει ήδη απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή, δεδομένου ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της απώλεια βάρους silverlink τότε αξίωσης, δεν επιφέρει αναβίωση της αξίωσης και κατά το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεστεί λόγω παραγραφής, η οποία διέδραμε χωρίς διακοπή κατά το άρθρο ΑΚ Ολ. Επίσης, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρωνκαι ΚΠολΔ καικαι ΑΚ προκύπτει ότι η τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής αποζημίωσης λόγου θανάτωσης ή βλάβης του σώματος ή της απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις προσώπου, αποτελεί δεδικασμένο για τη νέα δίκη αποζημίωσης με την ίδια ιστορική και νομική αιτία, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζημία που έπαθε ο ενάγων για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην πρώτη αγωγή όχι όμως και για το μεταγενέστερο χρόνο, κατά τον οποίο η αδικοπραξία είναι δυνατό να εξακολουθήσει να έχει επιζήμιες συνέπειες, γιατί αυτές δεν είχαν προβληθεί ούτε καταστεί αντικείμενο έρευνας κατά την πρώτη αγωγή.

Οι κίνδυνοι αυτοί προλαμβάνονται συνήθως με την κατάλληλη ακινητοποίηση των ζώων, αλλά, σε ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να επιβάλλεται και η θανάτωση ορισμένων επικίνδυνων ζώων απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις την αποτροπή των κινδύνων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, η θανάτωση δεν μπορεί να γίνεται πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες για το ζώο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της.

Επομένως, πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις από την υποχρέωση αναισθητοποίησης ή άμεσης θανάτωσης των ζώων στις περιπτώσεις αυτές. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας.

Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων θα επηρέαζε δυσμενώς την απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις τη φύση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Οι παραδόσεις αυτές συμβάλλουν στην καλλιέργεια μακροχρόνιων κοινωνικών δεσμών μεταξύ γενεών.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν επίπτωση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και δεν εξυπηρετούν σκοπούς παραγωγής, είναι σκόπιμο να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η θανάτωση ζώων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών. Ομοίως, οι προσπάθειες που θα απαιτούνταν από τις δημόσιες αρχές απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις να εντοπιστούν και να ελεγχθούν οι δραστηριότητες αυτές δεν θα ήταν αναλογικές προς τα δυνητικά προβλήματα που θα επέλυαν.

Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρούνται οι εργασίες αυτές από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

hca συμπλήρωμα απώλειας βάρους

Επειδή οι κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν για τη σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων έχουν μεταφερθεί με διαφορετικό τρόπο στις εθνικές νομοθεσίες, ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, και δεδομένου ότι οι εθνικοί κανόνες λαμβάνουν υπόψη πτυχές που υπερβαίνουν τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί μεν η παρέκκλιση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν από τη σφαγή, αλλά να παρασχεθεί κάποιο περιθώριο επικουρικότητας σε κάθε κράτος μέλος.

Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός σέβεται το δικαίωμα της ελευθερίας θρησκείας, καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις ατόμου απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις

Ωστόσο, τα ερπετά και τα αμφίβια δεν είναι ζώα που εκτρέφονται συνήθως στην Κοινότητα και, επομένως, δεν θα ήταν σκόπιμο ή αναλογικό να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής. Επομένως, η αναισθητοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να προκαλείται απώλεια αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας πριν από τη θανάτωση ή κατά τη διάρκειά της.

απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις σχήμα μέχρι λεπτό

Η μέτρηση της απώλειας της αισθητηριακής αντίληψης και της ευαισθησίας ενός ζώου είναι πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να εκτελείται μέσω επιστημονικά εγκεκριμένης μεθοδολογίας. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόζεται παρακολούθηση μέσω δεικτών, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας στην πράξη.

Η αισθητηριακή αντίληψη ενός ζώου είναι κατά βάση η ικανότητά απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις να βιώνει συναισθήματα και να ελέγχει τις εκούσιες κινήσεις του. Με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως η ηλεκτρο-ακινητοποίηση ή άλλη προκαλούμενη παράλυση, ένα ζώο μπορεί να θεωρείται ότι έχει απολέσει την αισθητηριακή αντίληψή του όταν χάνει τη φυσική όρθια απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις του, δεν είναι ξυπνητό και δεν παρουσιάζει ενδείξεις θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο φόβος ή η διέγερση.

Η ευαισθησία ενός ζώου είναι κατά βάση η ικανότητά του να αισθάνεται πόνο.

Κατά κανόνα, ένα ζώο θεωρείται ότι έχει απολέσει την ευαισθησία του όταν δεν παρουσιάζει αντανακλαστικά ή αντιδράσεις σε ερεθίσματα όπως ο ήχος, οι οσμές, το φως ή η φυσική επαφή. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει νέες μεθόδους αναισθητοποίησης διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκπονήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Άλλες μέθοδοι αναισθητοποίησης ενδέχεται να μην επιφέρουν το θάνατο και τα ζώα ενδέχεται να ανακτούν την αισθητηριακή τους αντίληψη ή ευαισθησία απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις τα επακόλουθα οδυνηρά στάδια της διαδικασίας.

  • Oι 20 νέες έρευνες για την καύση του λίπους
  • Κώστας Ε. Μπέης
  • Κατράκη και με ενημ.
  • Τρίγωνο απώλειας λίπους
  • Μειώνοντας την απώλεια βάρους

Επομένως, οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από άλλες τεχνικές που επιφέρουν βέβαιο θάνατο πριν από την ανάνηψη των ζώων. Επομένως, έχει ουσιώδη σημασία να διευκρινιστούν οι μέθοδοι αναισθητοποίησης που πρέπει να συμπληρώνονται με μέθοδο θανάτωσης.

Επομένως, το αποτέλεσμα της αναισθητοποίησης θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά. Για τον σκοπό αυτόν, οι υπεύθυνοι απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις πρέπει να ορίζουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πρακτικών 3 μήνες απώλεια βάρους 20 λιβρών που εφαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη την ομοιογένεια της ομάδας των ζώων και άλλους κρίσιμους παράγοντες, όπως ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και το προσωπικό που ασχολείται με την αναισθητοποίηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάγκη για έλεγχο της αναισθητοποίησης φαίνεται περιττή και δυσανάλογη. Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα να παρέχεται παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις όσον αφορά τους ελέγχους αναισθητοποίησης όταν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι ένα απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις πρωτόκολλο αναισθητοποίησης προβλέπει το μη αναστρέψιμο θάνατο όλων των ζώων υπό ορισμένες εμπορικές συνθήκες.

Πρέπει, επομένως, να αναπτυχθούν σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής καλύτερη υγεία των ανδρών καύση του λίπους διαδικασίες λειτουργίας με βάση τους σχετικούς κινδύνους.

Βάρος 7 κιλών χάνεται

Πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς στόχους, υπεύθυνα άτομα, τρόπο λειτουργίας, μετρήσιμα κριτήρια, καθώς και διαδικασίες παρακολούθησης και καταγραφής. Οι βασικές παράμετροι κάθε μεθόδου αναισθητοποίησης θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αναισθητοποίηση όλων των ζώων που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η ικανότητα καλής μεταχείρισης των ζώων προϋποθέτει γνώση των βασικών μορφών συμπεριφοράς και των αναγκών του κάθε είδους ζώου, καθώς και γνώση των ενδείξεων αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας. Προϋποθέτει επίσης τεχνική απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις όσον αφορά τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αναισθητοποίησης. Επομένως, για το προσωπικό που εκτελεί ορισμένες εργασίες σφαγής και για όσους εποπτεύουν την εποχική θανάτωση γουνοφόρων ζώων θα πρέπει να προβλέπεται η κατοχή πιστοποιητικού ικανότητας για τις εργασίες που απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις.

Ωστόσο, η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού ικανότητας για το υπόλοιπο προσωπικό που συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων θα ήταν δυσανάλογη απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις τον επιδιωκόμενο στόχο.

Επομένως, για το προσωπικό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική διάταξη για το προσωπικό αυτό όσον αφορά τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό ικανότητας. Επομένως, οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες μεταχείρισης των ζώων.

Όλη η αλήθεια για το Επανεξέτασης Slimmer - Είναι αλήθεια;

Για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εντατικά ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του, ενώ ακόμη και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιστασιακά ενδέχεται να παρουσιάζει μειωμένη αποτελεσματικότητα λόγω διάβρωσης ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ομοίως, ορισμένοι εξοπλισμοί πρέπει να βαθμονομούνται ακριβώς. Επομένως, οι υπεύθυνοι επιχείρησης ή οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στη θανάτωση ζώων θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού αυτού. Ωστόσο, η ακινητοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει αγωνία στα ζώα και, επομένως, θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη κατάλληλου εφεδρικού εξοπλισμού αναισθητοποίησης προκειμένου να περιορίζονται στο ελάχιστο ο πόνος, η αγωνία ή η ταλαιπωρία των ζώων.

Ωστόσο είναι απώλεια βάρους συμπληρωματικές αξιώσεις να εξασφαλισθεί ότι ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων εφαρμόζονται και σε αυτές τις δραστηριότητες.