Yvonne hogan απώλεια βάρους. Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας


Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο που καλύπτει όλα τα θέματα σχετι- κών τομέων yvonne hogan απώλεια βάρους Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εργονομίας, Ψυχολογίας και βέβαια Πλη- ροφορικής που είναι αναγκαία για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξης ενός Συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς, που θέλουν να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Το σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα διάδρασης του χρήστη, η οποία τροποποιεί σε πραγματικό χρόνο το περιβάλλον, όπως θα συνέβαινε και στον πραγ- ματικό κόσμο.

Το Εικονικό Περιβάλλον Virtual Environment μπορεί να δημιουργείται σε αντιστοιχία με έναν yvonne hogan απώλεια βάρους ή έναν ιδεατό κόσμο. Για παράδειγμα, το εικονικό περιβάλλον θα μπορούσε να είναι μεταφορά του χώρου διακυβέρνησης ενός πλοίου για την εξοικείωση του πληρώματος με τα χειριστήρια, ή η δημιουργία μιας φανταστικής πόλης στο διάστημα, στην οποία μπορεί να περιηγηθεί ο χρήστης. Αναλύοντας περισσότερο τον ορισμό, τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός εικονικού κόσμου περιλαμβάνουν υπολογιστές υλικό και λογισμικό για τη σύνθεση και έλεγχο του εικονικού κόσμου και περιφερειακά για τη διάδραση του χρήστηενώ κατά τη διάδραση μπορεί να συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις με πλέον συνηθισμένες την όραση, την ακοή και την αφή.

Krueger σε άρθρο του το [Kru77] παρουσιάζει την ιδέα ενός αλληλεπιδραστικού πε- ριβάλλοντος που χρησιμοποιεί εικόνα και ήχο στην επικοινωνία yvonne hogan απώλεια βάρους με το χρήστη και προτείνει τον όρο τεχνητή πραγματικότητα. Το οι Paul Milgram και Fumio Kishino παρουσίασαν την έννοια του συνεχούς της μεικτής πραγματικότητας [MK94], όπου στη μία άκρη του συνεχούς βρίσκεται η πραγματικότητα και 3 4 1.

Calaméo - Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας

Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα στην άλλη η εικονική πραγματικότητα. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα Augmented Reality αναφέρε- ται στην επαύξηση του πραγματικού κόσμου με εικονικά αντικείμενα συνήθως με τη μορφή ήχου, ει- κόνας ή γραφικών υπολογιστή.

Η Επαυξημένη Εικονικότητα Augmented Virtuality αναφέρεται στην επαύξηση του εικονικού κόσμου με πραγματικά αντικείμενα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος Μεικτή Πραγματικότητα από άλλους συγγραφείς αναφέρεται ως Υβριδική Πραγματικότητα Hybrid Realityενώ ο yvonne hogan απώλεια βάρους Μεικτή Πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό που οι P.

Milgram και F. Kishino ονομάζουν Επαυξημένη Εικονικότητα. Εικόνα 1. Το συνεχές της μεικτής πραγματικότητας σύμφωνα με τους P. Η εμβύθιση μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης αισθάνεται ότι βρίσκεται πραγματικά μέσα στο εικονικό περιβάλλον και όχι στο πραγματικό. Η Επικοινωνία-Διάδραση σχετίζεται με τη δυνατότητα του υπολογιστή να διαμορφώνει άμεσα το συνθετικό κόσμο ανάλογα yvonne hogan απώλεια βάρους τις κινήσεις του ανθρώπου-χρήστη.

SUPERFOODS® SLIMDETOX - Στη Φωλιά των Κου Κου

yvonne hogan απώλεια βάρους Η διαδραστικότητα ως μέ- τρο διάδρασης δεν αφορά μόνο στην ταχύτητα αντίδρασης του υπολογιστή αλλά και στη δυνατότητα του υπολογιστή να ανταποκρίνεται στις φυσικές μορφές επικοινωνίας του ανθρώπου-χρήστη. Η Ένταση Πληροφορίας σχετίζεται όχι μόνο με την πληθώρα της πληροφορίας αλλά και την ποικιλία διαύλων επικοινωνίας μέσω των οποίων προσφέρεται η πληροφορία στο χρήστη οπτικός, ακουστικός, απτικός, κ.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σχετίζονται επίσης με την τηλε-παρουσία telepresenceτον βαθμό δηλαδή στον οποίο ο χρήστης αισθάνεται παρών σε έναν συνθετικό, εικονικό κόσμο που βρίσκεται μα- κριά από τον πραγματικό, ή τον βαθμό στον οποίο άλλοι χρήστες θεωρούν ότι ο χρήστης είναι παρών στο δικό τους εικονικό κόσμο.

Η Εικονική Πραγματικότητα σχετίζεται και αντλεί γνώση και τεχνικές από διαφορετικές επιστημο- νικές περιοχές. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: Γραφικά Graphics. Η περιοχή των γραφικών προσφέρει αλγόριθμους και τεχνικές για τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο τριδιάστατων γραφικών. Η Διάδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή προσφέρει μεθόδους και οδηγίες σχετικές με τη διάδραση του χρήστη μέσα yvonne hogan απώλεια βάρους εικονικό κόσμο.

Εργονομία Ergonomics. Η περιοχή της εργονομίας λίπος καυστήρα παναμάς στη βελτιστοποίηση της ευχρηστίας και απόδοσης ενός συστήματος από την πλευρά της ανθρώπινης φυσιολογίας.

Ο Κόσμος το

Τεχνητή Νοημοσύνη Artificial Intelligence. Ασχολείται με την προσομοίωση έξυπνης συμπεριφο- ράς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη εικονικών ανθρώπινων και μη, χαρακτήρων. Κοινωνιολογία Sociology. Σχετικά θέματα είναι η χρήση μεθόδων για τον σχεδιασμό και την αξιολό- γηση συστημάτων. Γνωσιακή Επιστήμη Cognitive Science. Προσπαθεί να κατανοήσει την ανθρώπινη ευφυΐα και τις νοητικές διεργασίες που την διέπουν. Σχετίζεται και με την εργονομία cognitive ergonomics και 1.

Ψυχολογία Psychology. Ασχολείται με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και μπορεί να βοη- θήσει στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του ανθρώπου-χρήστη μέσα στο εικονικό περιβάλλον. Σε αυτά τα συστήματα τη διάδραση του χρήστη δεν την υλοποιούσε κάποιος υπο- λογιστής αλλά χειριστές, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του χρήστη και τροποποιούσαν τις κινήσεις του προσομοιωτή για να προσφέρουν μια όσο το δυνατό αληθοφανή αίσθηση πτήσης. Το σύστημα προσομοίωσης πτήσης για το μονοπλάνο Antoinette του Roeder [Roe29], στην οποία περιγράφεται ένα σύστημα που θα μπορούσε να χρησιμο- ποιηθεί για εκπαίδευση σε χειρισμό αεροπλάνων, αερόπλοιων ή υποβρυχίων.

yvonne hogan απώλεια βάρους

Την ίδια εποχή το ο Link Edwin Jr ιδρύει την εταιρεία Link Aeronautical Corporation με στόχο την κατασκευή προσομοιω- τών πτήσης και το καταθέτει αίτημα πατέντας για συσκευή εκπαίδευσης πιλότων και ψυχαγωγίας Combination training device for student aviators and entertainment apparatus [Lin31], στην οποία η κίνηση βασίζεται σε πνευματικούς μηχανισμούς που ελέγχονται από τα χειριστήρια του προσομοιωτή πτήσης.

Σε άρθρο με τίτλο «El Cine del Futuro: The Cinema of the Future» στο περιοδικό Espacios το [Hei92], προτείνει ως κινηματογράφο του μέλλοντος ένα χώρο στον οποίο οι θεατές θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις yvonne hogan απώλεια βάρους τους συμμετέχοντας στην ταινία και νιώθοντας ότι βρίσκονται μέσα σε αυτήν.

Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα από οποιαδήποτε διεύθυνση, ενώ ο αέρας του χώρου να γεμίζει οσμές και οι θεατές να μπορούν να αισθάνονται αλλαγές θερμοκρασίες καθώς και την υφή των πραγμάτων. Το κατασκεύασε ένα πρωτότυπο, το οποίο κατοχύρωσε με πατέντα [Hei62] και ονόμασε Sen- sorama Εικόνα 1. Το πρωτότυπο επέτρεπε στο χρήστη να δει τριδιάστατο βίντεο, να ακούσει στερε- οφωνικό ήχο, να μυρίσει και να αισθανθεί τη δύναμη του αέρα στο πρόσωπο με χρήση ανεμιστήρων και δονήσεων μέσω του καθίσματος.

Μία από πέντε μικρού μήκους ταινίες που κατασκευάστηκαν πα- ρουσίαζε μια βόλτα με μοτοσυκλέτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο «οδηγός» αισθανόταν τον άνεμο και τις δονήσεις από τις λακκούβες του yvonne hogan απώλεια βάρους, ενώ μπορούσε ακόμη και να μυρίσει φαγητά κα- θώς περνούσε κοντά από καταστήματα.

Νωρίτερα, το ο Morton Heilig είχε λάβει πατέντα [Hei60] για συσκευή κράνους εικονικής πραγματικότητας head-mounted display, HMD. Η συσκευή Sensorama εφευρέθηκε τοαπέκτησε τον αριθμό πατέντας 3, το Ο χρήστης έβλεπε την εικόνα από μια κάμερα που βρισκόταν μακριά, εισάγοντας με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση της τηλεπαρουσίας.

Το ο Yvonne hogan απώλεια βάρους Sutherland σε άρθρο με τίτλο «Ultimate Display» [Sut65, Sut68], παρουσίασε τις ιδέες του σχετικά με την «υπέρτατη οθόνη». Στις ιδέες αυτές βασίστηκε η κατασκευή από τον ίδιο και το φοιτητή του Robert Sproull ενός κράνους εικονικής πραγματικότητας. Συγκριτικά με το Headsight το κράνος αυτό υποστήριζε στερεοσκοπική όραση μέσω δύο οθονών καθοδικής λυχνίας και μηχανικής αναγνώρισης της κίνησης του κεφαλιού. Λόγω του βάρους του, το σύστημα έπρεπε να κρέμεται yvonne hogan απώλεια βάρους μηχανικό βραχίονα και ονομάστηκε για αυτόν τον λόγο «Δαμόκλειος σπάθη - The Sword of Damocles».

Η δυναμική της εμβύθισης παρουσιάστηκε από τον Sutherland yvonne hogan απώλεια βάρους ένα πείραμα όπου μια κάμερα στην οροφή ενός κτιρίου παρακολουθούσε τις κινήσεις δύο ατόμων που πετούσαν μια μπάλα ο ένας στον άλλο. Η εικόνα μεταδιδόταν στο κράνος που φορούσε χρήστης, μέσα στο κτίριο.

Όταν τα άτομα πετούσαν τη 1. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Larry Roberts, ο οποίος στα πλαίσια της διδακτορικής διατρι- βής του [Rob63] ανέπτυξε αλγορίθμους με τους οποίους ένας υπολογιστής θα μπορούσε να αναγνωρίσει τριδιάστατα αντικείμενα από φωτογραφίες και στη συνέχεια να παρουσιάσει τα αντικείμενα στην οθόνη αποκρύπτοντας τα μέρη που δεν είναι ορατά από την οπτική γωνία του χρήστη.

Η δυνατότητα απόκρυ- ψης κρυμμένων τμημάτων έδωσε την ώθηση σε άλλους ερευνητές να αναπτύξουν ταχείς αλγορίθμους απεικόνισης 3Δ γραφικών, η απουσία των οποίων είχε αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της εικονικής πραγματικότητας. Στον τομέα των γραφικών υπολογιστή, σημαντική εξέλιξη ήταν και η ανάπτυξη το από τον Henri Gouraud [Gou71] μιας απλής διαδικασίας για το συνεχή yvonne hogan απώλεια βάρους σκίασης ενός αντικειμένου.

yvonne hogan απώλεια βάρους

Το οι James Batter και Frederick Brooks στο Πανεπιστήμιο North Carolina, ξεκίνησαν το έργο GROPE [BB72] με yvonne hogan απώλεια βάρους να δημιουργηθεί μια απτική haptic διεπαφή user interface που θα επέ- τρεπε στους χρήστες να αισθανθούν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ συγκεκριμένων συνδυα- σμών μοριακών συμπλεγμάτων.

Χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους πνευματικών δικαιωμάτων, Project GROPE-Haptic Displays for Scientific Visualization, ] Το οι Tom Defanti και Daniel Sandin, βασιζόμενοι σε μια ιδέα του Rich Sayre κατασκεύασαν ένα απλό, ελαφρύ γάντι που χρησιμοποιούσε οπτικούς αισθητήρες για να αναγνωρίζει την κάμψη των 8 1.

Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα δακτύλων. Η συσκευή διέθετε εύκαμπτες ίνες τοποθετημένες στα δάκτυλα οι οποίες επέτρεπαν στο φως να περάσει μέσα τους. Στην μία άκρη της ίνας υπήρχε πηγή φωτός και στην άλλη αισθητήρας φωτός. Καθώς κάμπτονταν τα δάκτυλα άλλαζε η ποσότητα φωτός που έφτανε στον αισθητήρα, παρέχοντας ένα μέτρο της κάμψης του δακτύλου.

Ξεκινώντας το ο Michael W. NASA Ames σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Σημαντική επίσης ήταν η προσφορά στην εικονική πραγματικότητα εφερεύσεων όπως αυτές των συστημάτων εντοπισμού θέσης που, ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούσαν μαγνητικά πεδία, υπέρυθρες κάμερες ή ανιχνευτές κίνησης για να εντοπίσουν τη θέση ενός αντικειμένου.

Η yvonne hogan απώλεια βάρους ησή τους σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έδωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης χρηστών και αντικειμένων και της διαμόρφωσης πιο ρεαλιστικής ανάδρασης του συστήματος στις κι- νήσεις και αλλαγές θέσης των χρηστών.

Ενώ η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας συνεχίζει να εξελίσσεται, ιδιαίτερη ώθηση έχει δοθεί από την ανάπτυξη παιχνιδιών που απευθύνονται σε ευρύ κοινό και επιτρέπουν την εμβύθιση του χρήστη μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα αν και όχι στο βαθμό που το επιτυγχάνουν μεγάλα συστήματα και τη διάδρασή του με εικονικούς χαρακτήρες ή με ομοιώματα yvonne hogan απώλεια βάρους άλλων παικτών που συνδέονται δικτυακά στον εικονικό κόσμο.

Η αρχική συσκευή αναπτύχθηκε για πιλότους, ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκαν προϊόντα για εικονική πραγματικότητα, βιοϊατρικές εφαρμογές, συστήματα οπτικοποίησης δεδομένων, κ. Το ο Lenny Lipton ίδρυσε την εταιρεία StereoGraphics με στόχο την προώθηση τεχνολογιών 3Δ οθονών. Το o Thomas G. Zimmerman κατέθεσε μια αίτηση για απονομή πατέντας για μία εφεύρεση [Zim85] στην οποία ένα οπτικός ελαστικός αισθητήρας τοποθετείται πάνω σε γάντι για να μετρά την κάμψη των δακτύλων.

Ο Zimmerman εργάστηκε με τον Jaron Lanier για να προσθέσει αναγνώριση θέσης βασισμένη σε μαγνητικά πεδία και υπερήχους και το αποτέλεσμα της εργασίας τους ήταν το Power Glove και το Data Glove [ZL91]. Ειδικά το Power Glove σχεδιάστηκε ως γάντι για χρήστες του συστήματος ψυχαγωγίας της Nintendo. Η εταιρεία ανέπτυξε πρωτοποριακές συσκευές: μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν το EyePhone, ένα κράνος με έγχρωμη οθόνη, το AudioSphere, ένα σύστημα αναπαραγωγής τριδιάστατου ήχου σε πραγματικό χρόνο, το Issac, ένα σύστημα παραγωγής εικόνας σε πραγματικό χρόνο και το DataSuit, μια στολή με αισθητήρες που καταγράφουν τις κινήσεις των χεριών, των ποδιών και του κορμού.

Το ιδρύθηκε από τον πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford Dr. James H. Clark, μαζί με μια ομάδα φοιτητών και ερευνητών, η εταιρεία Silicon Graphics, Inc. SGIη οποία στόχευε yvonne hogan απώλεια βάρους παραγωγή σταθμών εργασίας γραφικών με υψηλές επιδόσεις. Τα πρώτα μοντέλα ήταν τερματικά γρα- 10 1. Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα Yvonne hogan απώλεια βάρους 1.

Η συσκευή Power Glove, από την εταιρεία Mattel. Η επόμενη γενιά παρουσιάσθηκε το με ολοκληρωμένους σταθμούς σωλήνες δεμένη απώλεια βάρους οι οποίοι ενσωμάτωναν τόσο τη δυνατότητα επεξεργασίας όσο και τη δυνατότητα εμφάνισης των γραφικών και λειτουργικό σύστημα UNIX.

Τα συστήματα της SGI έδωσαν τη δυνατότητα επεξεργασίας 3Δ γραφικών σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας την αναγκαία επεξεργαστική ισχύ για την ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικό- τητας. Παράλληλα αναπτύχθηκαν yvonne hogan απώλεια βάρους βιβλιοθήκες οι οποίες διευκόλυναν και επιτάχυναν τη διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

Η εταιρεία προσέφερε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για το λειτουργικό σύστημα MS-DOS, το οποίο υποστήριζε ποικιλία συσκευών εισόδου όπως το γάντι Power Glove και εξόδου όπως κράνος εικονικής πραγμα- τικότηταςορισμό και διαχείριση πολύπλοκων 3Δ αντικειμένων.

Η βιβλιοθήκη ήταν διαθέσιμη για διαφορετικά λειτουργικά και πλατφόρμες, από απλούς προσωπικούς υπολογιστές μέ- χρι υψηλής επίδοσης yvonne hogan απώλεια βάρους της SGI. Οι βιβλιοθήκες απήλλαξαν τους προγραμματιστές από την υλοποίη- σης και βελτιστοποίησης χαμηλού επιπέδου κώδικα και επέτρεψαν την εστίαση σε θέματα παρουσίασης και διαδραστικότητας και ως αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. Με τη χρήση της VRML τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας μπορούσαν να διαμοιρασθούν μέσω διαδικτύου και να εκτελεσθούν yvonne hogan απώλεια βάρους περιβάλλον του προγράμματος πλοήγησης.

Όπως φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα οι δυνατότητες των σημερινών καρτών γραφικών των προσωπικών υπολογιστών έχουν εκτοξευθεί την τελευταία εικοσαετία. Προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και παιγνιδιών.

Συγκεκριμένα το χειριστήριο Wii Remote Wiimote χρησιμο- ποιεί γυροσκόπιο, επιταχυνσιόμετρο και αισθητήρα υπερύθρων για να εντοπίζει τη θέση του στο χώρο. Ανάλογα τεχνολογίες στερεοσκοπικής προβολής που έχουν άμεσα συσχετισθεί με συστήματα εικο- νικής πραγματικότητας βρίσκουν καθημερινή χρήση δεν μπορεί να χάσει βάρος για yaz τηλεοράσεις για την προβολή ταινιών σε τρεις διαστάσεις.

Τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας αρχίζουν να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή σε δια- φορετικές περιοχές της καθημερινότητας. Συστήματα που επιτρέπουν τηλεδιάσκεψη σε έναν κοινό, ει- κονικό τόπο για όλους τους συμμετέχοντες, παρουσίαση κτιρίων που δεν έχουν ακόμη κτισθεί σε υπο- ψήφιους αγοραστές, συστήματα θεραπείας φοβιών, εφαρμογές για την καλύτερη προετοιμασία αθλητών κ.

Όπως διαφαίνεται στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές νέες εφαρμογές αλλά και συσκευές που θα εκμε- ταλλευτούν τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για να προσφέρουν νέες, πιο εμβυθιστικές εμπειρίες στους χρήστες. Αριθμός εικονοστοιχείων pixels που υπολογίζονται και εγγράφονται στη μνήμη γραφικών ανά δευ- τερόλεπτο 1.

Η μεγάλη σημασία ενός περιβάλλοντος διεπαφής ΕΠ έγκειται στο ότι ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει με το σύστημα μέσω πράξεων, κινήσεων και εκτιμήσεων που μοιάζουν με τις καθημερινές του ενέργειες, στο πραγματικό του περιβάλλον, και όχι μέσω της πληκτρο- λόγησης εντολών ή του προτύπου «ποντίκι-δείκτης-παράθυρο» «mouse-pointer-window». Ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα επιδέξιος σε τέτοιες «πραγματικές», ενστικτώδεις ενέργειες, λόγω του ότι τις πράττει κατά τη διάρκεια όλης του της ζωής.

Είναι δηλαδή επιδέξιος στην αναγνώριση μορφών, μοτίβων και διατάξεων στο πραγματικό περιβάλλον, στην κίνηση στον αληθινό χώρο και στην αλληλε- πίδραση με τριδιάστατα αντικείμενα. Μία εφαρμογή ΕΠ μπορεί, για παράδειγμα, να εκμεταλλευτεί αυτή την επιδεξιότητα με την απώλεια βάρους στο gandhinagar απεικόνιση πληροφοριών τις οποίες ο χρήστης βιώνει σε πραγμα- τικό χρόνο, κινούμενος γύρω τους.

Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για εκτιμήσεις σε εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα πληροφοριών. Η ΕΠ, επομένως, δεν είναι παρά ένα περιβάλλον διεπαφής ανθρώπου - υπολογιστή που βιώνεται από τον άνθρωπο με τρόπο φυσικό και ενστικτώδη. Ο κατάλληλα ενορχηστρωμένος συγχρονισμός της απεικόνισης που αντιλαμβάνεται ο χρήστης, με την αντίληψη της εισόδου input που ο ίδιος προσφέρει στο σύστημα κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, τον τροφοδοτεί με κιναισθητικές πληροφορίες.

Έτσι ο χρήστης νιώθει ότι όπου και να γυρίσει, το δυνητικό περιβάλλον τον περιβάλλει και συνεπώς η ψευδαίσθηση της εμβύθισης yvonne hogan απώλεια βάρους.

Για τη συντήρηση της ψευδαίσθησης της εμβύθισης είναι απαραίτητη η συνδυασμένη και συμπλη- ρωματική λειτουργία τριών τεχνολογιών [Ell95]: 1. Ο Kalawsky yvonne hogan απώλεια βάρους ορίζει τα Εικονικά Περιβάλλοντα ΕΠερ ως μία συνθετική αισθητηριακή εμπει- ρία που μεταδίδει φυσικά και αφηρημένα στοιχεία στον άνθρωπο που τη βιώνει χρήστη του συστήματος. Αυτή η αισθητηριακή εμπειρία γεννιέται από ένα υπολογιστικό σύστημα μέσω της παρουσίασης στα αν- θρώπινα αισθητηριακά συστήματα ενός συστήματος διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή που προσεγγίζει διάφορες ιδιότητες του yvonne hogan απώλεια βάρους κόσμου.

Αυτή η διεπαφή έχει τη μορφή τριδιάστατου απεικονιστι- κού περιβάλλοντος, το οποίο συνίσταται σε αντικείμενα και φαινόμενα. Είναι σημαντικό να τονισθεί επί- σης ότι οι άνθρωποι έχουν εξελίξει ένα ακουστικό σύστημα το οποίο ενισχύει το οπτικό τους σύστημα και τους προσδίδει και τη δυνατότητα επικοινωνίας.

Η χρησιμοποίηση αυτού του ακουστικού συστήματος σε ένα ΕΠερ με τρόπο που να συμπληρώνει την οπτική διάσταση της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης μπορεί να αυξήσει την ψευδαίσθηση της εμβύθισης σε ένα χώρο. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ένα ΕΠερ μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι χρήστες.

Στην πρώτη περίπτωση μονοχρηστικά single-user συστήματατο ΕΠερ απώλεια βάρους ζευγάρι ως περι- βάλλον διεπαφής. Έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε στην επίλυση χωρικών προβλημά- των, τα οποία αλλιώς θα επιλύονταν μέσω αφηρημένων γνωστικών διεργασιών και συνεπώς με μεγα- λύτερη δυσκολία, στη γενική yvonne hogan απώλεια βάρους. Η έννοια της παρουσίασης πληροφορίας μέσω αισθητηριακής εμπειρίας, η προσπάθεια δηλαδή να βιωθεί μία συνθετική αισθητηριακή εμπειρία από τον άνθρωπο με τρόπο εφάμιλλο με μία πραγματική αισθητηριακή εμπειρία, κάνοντας έτσι το αφηρημένο να φαίνεται συγκεκριμένο, χειροπιαστό και να βιώνεται διαισθητικά, μπορεί να θεωρηθεί μία από τις κινητήριους δυνάμεις για την εξέλιξη της τεχνολογίας της ΕΠ [CE95].

Παρόμοια προσεγγίζεται, στο παράδειγμα της Εικόνας 1. Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα Στον χώρο του περιβάλλοντος αυτού έχει ενταχθεί το περιεχόμενο της παρουσίασης, σε διάφορες μορφές κείμενο, εικόνες, video, εικονικά περιβάλλοντα, ήχοι κ.

Παρουσίαση άρθρου σε συνέδριο, όπου αντί για γραμμική ακολουθία διαφανειών slideshow διε- ξάγεται πλοήγηση σε ΕΠερ, το οποίο περιέχει την οπτικοποιημένη πληροφορία που πρέπει να παρουσιασθεί.

Σχε- διασμός ΕΠερ: Β. Μπουρδάκης, Δ.

Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας

Η αίσθηση της φυσικής πραγματικότητας δομείται νοητικά μέσω συμβολικής, γεωμετρικής και δυνα- μικής πληροφορίας η οποία παρουσιάζεται άμεσα στα αισθητηριακά κανάλια πρόσληψης του ανθρώπου. Μέσω της ενεργούς και εμπρόθετης συμπεριφοράς, της συμπεριφοράς δηλαδή που γίνεται με επιδίωξη του χρήστη και κατόπιν δικών του ενεργειών, φιλτράρουμε την πληροφορία που δεν μας είναι απαραί- τητη, υποβοηθούμενοι από εσωτερικά δυναμικά μοντέλα αντικειμένων και καταστάσεων.

Οι εσωτερικές αυτές αναπαραστάσεις και η γνώση που συνθέτουν συνεχώς επαναρυθμίζονται και «επικαιροποιούνται» βάσει της ανατροφοδότησης πληροφορίας που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μέσω του ορθού ή λαν- θασμένου αποτελέσματος της συμπεριφοράς μας. Επομένως, η αίσθηση που έχουμε για τη φυσική πραγ- ματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό συνέπεια εσωτερικών διεργασιών και λιγότερο μία κατάσταση που αναπτύσσεται μόνο μέσω της yvonne hogan απώλεια βάρους πρόσληψης αισθητηριακής πληροφορίας.

Αυτές οι ίδιες δομικές διεργασίες ενεργοποιούνται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με συστήματα shulman απώλεια yvonne hogan απώλεια βάρους δρόμο δρόμο αναπαρα- στάσεων υπό την μορφή ΕΠερ. Αφού όμως η εισερχόμενη αισθητηριακή πληροφορία διαμεσολαβεί- ται από τα συστήματα απεικόνισης ενός ΕΠερ, οι δομικές διεργασίες που συνθέτουν την αίσθηση μίας συνθετικής πραγματικότητας ενεργοποιούνται μόνο στον βαθμό που τα συστήματα αυτά παρέχουν υψη- λής ποιότητας και πιστότητας αναπαράσταση αισθητηριακής πληροφορίας.

Αντίστοιχα βέβαια, διαφο- ροποιείται ποιοτικά και η εμπειρία του συνθετικού περιβάλλοντος που βιώνει ο χρήστης του συστήματος ΕΠ [Ell95].

απώλεια βάρους tsh τη χημική εξίσωση καίγεται με λίπος

Ο άνθρωπος που καλείται να αντιληφθεί ένα τεχνητά δημιουργημένο περιβάλλον έχει προηγουμένως εξελιχθεί μαθαίνοντας να λειτουργεί στον πραγματικό κόσμο. Μπορεί λοιπόν να yvonne hogan απώλεια βάρους η υπόθεση ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντίληψη και οι νοητικές διεργασίες στον άνθρωπο κατά τη διάρ- κεια της εμπειρίας του στο φυσικό περιβάλλον προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν κατά την διάρκεια της εμπειρίας σε Levis femme αδυνάτισμα ευθεία. Με άλλα λόγια, όταν δημιουργούμε ΕΠερ χρησιμοποιούμε μία «αντιληπτική γλώσσα» για να επικοινωνή- σουμε μέσω αντιληπτικών συνθετικών εμπειριών [CE95].

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η δραστηριότητα της αλληλεπίδρασης με ένα ΕΠερ μεταβάλλει σε κάποιο βαθμό την ψυχολογική κατάσταση του χρήστη του συστήματος αυτού. Την άποψη 1.

την καλύτερη δέσμη απώλειας λίπους

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για τις συνέπειες της εμπειρίας αλληλεπίδρασης σε ΕΠερ στη συναισθηματική κατάσταση του χρήστη των περιβαλλόντων αυτών [Dav98, Cha05].

Ο Ellis [Ell95] ορίζει ως δυνητικοποίηση virtualisation τη διαδικα- σία μέσω της οποίας ένας χρήστης συστήματος ΕΠ ερμηνεύει διατάξεις yvonne hogan απώλεια βάρους ερεθισμάτων που προσλαμβάνει, σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλων συσκευών εξόδου οπτικών, ακουστικών, απτικών κλπ.

Είναι συνεπώς δυνατό να συνθέσουμε οπτικά, ακουστικά ή άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα και να τα μεταδώσουμε σε έναν χρήστη, έτσι ώστε να φαίνεται απώλεια βάρους jpg προέρχονται από κάποια πηγή η οποία δεν είναι στην πραγματικότητα η πηγή προέ- λευσής τους. Παράγοντας κάποια φαινόμενα τα οποία συνοδεύουν την αλληλεπιδραστικά εξελισσόμενη τροφοδότηση yvonne hogan απώλεια βάρους χρήστη με συνθετική πληροφορία, και τα οποία έχουν σκοπό την ενεργοποίηση ψυχο- λογικών αποκρίσεων και φυσιολογικών αντανακλαστικών που σχετίζονται με την αντίληψη χώρου από τον άνθρωπο, τελικά παρέχουμε στον χρήστη την αίσθηση της χωρικής εμπειρίας ενός ΕΠερ.